Yargı Reform Adımlarıyla Güçleniyor

Yargı Reform Adımlarıyla Güçleniyor

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına bağlıdır.

  • (1) İzinsizlik ve ilave hizmet yükleme cezaları; bu Kanunun dördüncü bölümünde yer alan uyarma, kınama veya hizmete kısmi süreli devam cezası gerektiren disiplinsizlik hâlleri ile nitelik ve ağırlıkları itibarıyla bunlara benzer diğer eylemlerin yapılması hâlinde verilir.
  • D) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişininyakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.
  • Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki meslekîilişkiye ait olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhâl avukata iade edilir veyapılan işlemi belirten tutanaklar ortadan kaldırılır.
  • Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.

(3) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlardakişi üzerinde beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan, saç, tükürük, tırnak,cinsel salgı gibi örnek alınamaz. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsaresmî sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzereek süreler verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı geçemez. – (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkındada geçerlidir. – (1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında dageçerlidir. (2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme başkanı veya hâkim,çekilmelerine izin vermedikçe, bilirkişiler duruşma salonunda kalırlar; ancaksalona teker teker alınıp birbirinden ayrı olarak dinlenmeleri zorunludeğildir. (4) Bilirkişi tarafındandüzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, katılana,vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye doğrudanverilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.

2) Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminalini kiralamak suretiyle kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur. 6) Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Bakanlıktan “görülmüştür” şerhinin alınması zorunludur\. Özel oyun stratejileri geliştir, kazanma şansını arttır. mostbet giriş\. TNT tüm Ücretler ödenene kadar hiçbir hak talebiyle ilgili eylemde bulunmak zorunda değildir; talep eden taraf hak talebi tutarını söz konusu Ücretlerden mahsup edemez. Bir gönderi ile bağlantılı olarak yalnızca tek bir hak talebinde bulunulabilir. Bir talep için ödeme yapılmasının kabulü, daha sonraki zararları tazminat yoluyla alma ya da gönderi ile bağlantılı daha fazla tazminat talep etme hakkını sona erdirir.

Belirtilen zamandan önce ve sonra yada hareket düzenini bozacak şekilde ve zamanda perona giriş yapılamaz. Otobüs sahipleri ile görevlileri, indirme-bindirme peronlarında araç bakım ve temizliği yapamazlar. Temizlik ve bakım işleri sadece İdarece ve işletmece belirlenen mahallerde yapılabilir. D) F türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti veya taşıma faturası düzenleyemezler. 3) Taşıma işlerinde istihdam edilenler üstlendikleri hizmetle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar. 5) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz. 7) Terminallerimizde faaliyet gösteren B1, B2, D1, D2, F1, F2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur. Yasa ve Yönetmeliklerde olabilecek değişiklikleri ve her türlü taşımacılıkla ilgili genelge ve yönetmelikleri yerine getirmekle mükelleftirler.

Soruşturmacının kimliği,görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur. C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasınıgerektiren suçlar. (4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veyavekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. (3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında,sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. (4) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi içingerekli tedbirler alınır. (4) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altındatutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, hemen ilgililerineteslim olunur. (7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiyeteknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur.

Eksikliklerin süre içinde giderilmemesi halinde ise, işyeri ruhsatının iptal edilmesi mümkündür. Bu sınıftaki bir işletmenin denetimi neticesinde, toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olduğu tespit edilirse, işletmenin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar durdurulabilir. (2) 5 inci madde uyarınca disiplin amirince düzenlenecek ve yetkili savcılığa gönderilecek adli soruşturma dosyası üzerine uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik rapor, yetkili savcılıktan istenir ve disiplin kurulu dosyasına konulur. A) 77 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “disiplin mahkemesi” ibaresi “disiplin kurulu” olarak değiştirilmiştir. (2) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hariç olmak üzere zorunluluk hâllerinde cezanın yerine getirilmesinin sonraya bırakılmasına veya ara verilerek yerine getirilmesine disiplin amirleri tarafından karar verilebilir. Ancak bu süre hiçbir şekilde cezanın kesinleşmesinin ardından bir yılı geçemez. Cezanın sonraya bırakılmasına karar verilmesi cezaya bağlı idari işlem ve sonuçları ertelemez. (2) Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceler. Millî Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulunun kararlarına karşı yapılan itirazı, hükme katılanlardan daha kıdemli olan başkan ve üyelerden kurulan yeni bir kurul inceler.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *